Boeninformation A-Ö

Att bo i en brf innebär att medlemmarna tillsammans har ett gemensamt ansvar. Som medlem i en brf har man rätten till en bostad
i föreningens hus. I GåshagaPirar3 önskar vi att det dagliga livet och boendet genomsyras av sunt förnuft och att alla månar om varandra.

Tänk på att vara aktsam om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt genom våra avgifter. Våra rättigheter och skyldigheter gäller dig som bostadsrättsinnehavare, övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig.

Nedan följer information om vad som gäller och vart man ska vända sig i olika frågor.

Avlopp

Till vardags gäller:
Att det enda som får spolas ned i avloppet är disk- och tvättvatten, toalettpapper och något som först ätits eller druckits.

Badön

Samfälligheten GA1 ansvarar för underhåll av Södra Hamnpromenaden (SHP), Norra Hamnpromenaden (NHP) samt Badön. Det betyder bl.a. skötsel av bryggdäcken, de stenlagda ytorna, träd och buskar och belysning, badbryggan och stranden på badön. Kontaktperson för GA1 är Bertil Nilsson, Trossvägen 3.

Balkonger

Varje medlem ansvarar för den inglasade balkongen, samt trall på balkongerna på utsidan. Sängkläder, badkläder, mattor o dyl. får ej hängas på balkongräckena utan på klädställning eller torkställ innanför balkongräcket. Tänk också på att det du placerar på balkonger och uteplatser blir synligt för din omgivning. Låt inte dessa utrymmen bli förråd.

Barnvagnar

Förvaras i bostaden eller i förrådet. Får ej förvaras i trapphusen.

Brandsäkerhet

Det är inte tillåtet att förvara något i trapphusen. Det gäller även barnvagnar och liknande. Dessa ska förvaras i respektive bostadsrättsinnehavarens förråd. Detta då brandvägarna måste vara utrymningssäkra, i det fall det uppstår en brand.

Bredband, telefoni & TV

Teles2 är vår leverantör för bredband, telefoni och TV. Vid störningar, kontaktas Tele2 felanmälan direkt via deras hemsida www.tele2.se, eller på telefonnummer 90222. På Comhems hemsida finns aktuell driftsinformation om störningar tex.

Båtplats
Gåshaga AB äger fastigheterna i hamnområdet. Deras hyresgäst Gåshaga Marina sköter uthyrning och förvaltning av alla båtplatser. Kontakt 08-446 28 48 eller info@gashagamarina.se.

Cyklar

För parkering och förvaring av cyklar används cykelrummen som finns på Trossvägen 3, 5 och Södra kungsvägen 340.
Där får endast cyklar förvaras. Mopeder eller andra motor- och bensindrivna fordon får inte förvaras där.

Entré och trapphus

Det finns en kvast, vattenkanna och snöskyffel i varje port för den som vill bidra till att hålla våra entréer och blomplanteringar fina.
Se till att dörrar till allmänna utrymmen alltid är stängda och låsta. Släpp inte in okända personer i fastigheterna.
Städning av gemensamma utrymmen, trapphus, förrådsgångar, tvättstuga och soprum sköts av Smart Städ. Städning görs varje fredag mellan ca 08.00-13.00.

Fasader

Det är inte tillåtet att göra hål i fasaden genom att t ex spika eller skruva. Anmäl fasadskada till styrelsen. Skada som medlem förorsakat betalas av medlemmen.

Fastighetsförvaltning / Teknisk förvaltning

Föreningen har ett avtal med Storholmen AB som omfattar kontroll och skötsel av våra fastigheter, inkluderande tekniska system för el, värme och vatten.

Felanmälan

Fel som avser gemensamma utrymmen ska i första hand anmälas till styrelsen via mejl.
Vid mer akuta fel kontakta ansvarig person i styrelsen.
Om du inte får tag i denna eller om det är mer akut kontakta lämplig firma enligt felanmälan (finns även anslag i trapphuset) och se till att ansvarig person i styrelsen får information om det inträffade.

Fest

Berätta gärna för dina grannar om du planerar ha en större fest. Då känner sannolikt din granne sig mer förberedd och onödig irritation kan undvikas.

Flytt

Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Meddela styrelsen senast en månad före planerad flytt.
Vid in- och utflyttning se till att hiss och trapphus skyddas.

Fläkt

Vid byte av köksfläkt måste bytet vara till en Alliancefläkt. 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd. Föreningen har utöver de förråd som ingår till varje lägenhet extra förråd. Uthyrning av och kö till dessa hanteras av ansvarig i föreningen Lars Hedberg.

Försäkring

Föreningen har en försäkring via Bostadsrätterna. Det är en fastighetsförsäkring speciellt utformad för bostadsrättsföreningar inkluderande gemensamt bostadsrättstillägg. Viktigt att varje medlem har en egen hemförsäkring som skyddar den egna lägenheten.

Garage

Föreningen har tillgång till 52 garageplatser på Fyrvägen. Platserna är fördelade  i C och D-garaget.
Hyra för en plats är 500 kr/månad. Av de 52  platserna är 20 st utrustade med laddboxar, för laddning av el- eller elhybridbil. Dessa platser har ett fast hyrestillägg om 250 kr. Därutöver betalar medlemmen för förbrukad el. Garageplatsen följer inte med lägenheten utan hyrs ut separat. Förfrågan om plats och uppsägning av plats sker via garageansvarig Lars Hedberg tel: 072 574 69 25. 
Garagens drift och parkeringsbolag hanteras via Samfälligheten GA2.  Kontaktperson för GA2 är Matts Törnberg och Ulrik von Essen (suppleant).

Grillning

Grillning på balkonger och uteplatser går bra om grillen drivs med gasol eller el.  Tänk på att en gasolgrill måste ha godkänt kärl.
För gasolvärmare gäller samma regler som för gasolgrill. Det är inte tillåtet att grilla över öppen eld på grund av brandrisken.
Tänk på att det inte är tillåtet att förvara lättantändliga vätskor eller gasoltuber i förråden, i lägenheten eller i garaget.

Gästlägenhet

Föreningen har en gästlägenhet på Trossvägen 7 som kan hyras av medlemmarna. Gästlägenheten består av hall, 1 rum med sovalkov, gästtoalett, dusch, kök med kyl o frys, spis samt husgeråd. Lägenheten är utrustad med sängplatser för upp till 3 personer. Kostnaden är 350kr/dygn och läggs på månadsavgiften för bostadsrättsinnehavaren.
Bokning sker via telefon, sms eller mail till Yvonne Treslow, tel 070-7421831, yvonne.treslow@telia.com
Gästen ombesörjer egna lakan och handdukar, samt städning vid avfärd. 
Rökförbud och djurförbud råder pga allergirisk.

Föreningens hemsida administreras av ansvarig i styrelsen. Kontaktperson Marika Skärvik

Hissar

Våra hissar är tillverkade av Schindler. Vi har ett serviceavtal med dem som innebär att all typ av service eller hantering vid stopp löses av dem. Denna service gäller 8-17 vardagar. Vid driftsstörning ring 020-31 33 33.
Numret ska endast användas vid stopp av hissarna, så att inte kostnader drabbar föreningen i onödan. Kontakta styrelsen i första hand om hissarna är ur funktion.
Våra hissar är känsliga och vi behöver t ex se till att hålla undan grus från våra entréer så att det inte hamnar i skenan i hissdörren.

Husdjur

Det finns många hundar och katter i området och i föreningen. Se till att hålla koll på din hund/katt, tänk på att både barn och vuxna kan tycka det är jobbigt med husdjur. Glöm inte ta med påse för upplockning när du rastar hunden/katten.

Kommunikationsvägar

För att kunna nå våra medlemmar behöver föreningen tillgång till kontaktuppgifter i form mailadresser och telefonnummer. Detta för att kunna skicka ut meddelanden och för att lätt komma i kontakt med medlemmarna. Dessa uppgifter måste hållas aktuella, varför alla medlemmar ombeds att informera om dessa uppgifter ändras.
Kontakt i olika ärenden går lämpligast via föreningens egen mailadress gashagapirar3@gmail.com. Denna mail kontrolleras regelbundet.
I det fall något ärende är av mycket viktig art och som styrelsen behöver agera på omedelbart kontakta styrelsen
Vad gäller akuta problem som rör fastigheten, ska vår fastighetsförvaltare Storholmen kontaktas. Se felanmälan

Ljud

De flesta vill ha lugnt i hemmet sen kväll och natt. Undvik därför höga ljud efter kl.22 (se också  ”Fest”).

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster, samt inner- och ytterdörrar. Trallen på balkongerna underhålls av bostadsrättsinnehavaren.
Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i lägenheten - se Ombyggnad

Nycklar

Vid behov av ny nyckel kontakta nyckelansvarig och meddela dina personuppgifter som namn, adress och personnummer och vilken nyckel, nyckelnummer, som ska kopieras. Medlemmen tar själv med sig nyckeln som ska kopieras till Lidingö Lås & Larm, Lejonvägen 14 på Lidingö. Vid uthämtning av den kopierade nyckeln behöver medlemmen legitimera sig.
Vid kopiering av nycklar står medlemmen själv för nyckelkostnaden.
Nyckelansvarig för GP3: Ewa Ekdahl, 073-642 89 25

Ohyra

Om ohyra påträffas i din lägenhet ska Anticimex eller annat saneringsföretag kontaktas. Påträffas ohyra ska styrelsen också omgående informeras.

Ombyggnad

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. OBS att köksfläkten måste vara en alliancefläkt. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och installera bubbelbad i badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Ombyggnad eller renoveringar som avser det yttre skalet, såsom utebalkonger eller uteplatser, måste alltid godkännas av styrelsen.

Parkering

Medlemmar och deras gäster kan parkera i området. Man behöver ha ett parkeringstillstånd som placeras i vindrutan. Gäster till medlemmar använder tillfälliga gästtillstånd. Bägge typer av tillstånd tillhandahålls via parkeringsansvarig. Vi har avtal med parkeringsbolag Smart P AB som tillvaratar våra intressen vilket innebär att de bötfäller de som inte har något av ovanstående tillstånd placerat synligt. 
Visa omsorg om din grannar så att både medlemmar och gäster får plats med sin bil. Nyttja din garageplats för parkering i möjligaste mån. När du parkerar på gatan ställ dig så att två bilar får plats där det är planerat så.
Parkeringsansvarig Lars Hedberg.

Parkskötsel

All skötsel av park, träd och buskar i området ansvarar samfälligheten GA2 för. Kontaktperson från GP3 är Matts Törnberg och Ulrik von Essen (suppleant).
Området mellan föreningarna GP1, 2 och 3 och GP 4 och 5 (dvs. Skepparkroken och Norra hamnpromenaden)  sköts av Lidingö kommun.

Portkod

Portkoden bytes regelbundet och det aviseras via medlemsinformation.

Porttelefon

Det går att koppla våra porttelefoner till ett fast nummer eller en mobil. Kontakta Storholmen om du vill ha hjälp med det.

Sophantering

Soprum finns på Trossvägen 1, 5, 9 och Kungsvägen 340  
I soprummen finns behållare för hushållssopor. Det finns också en röd behållare för mindre elavfall och batterier. Grovsopor får ej slängas i soprummen, utan lämnas vid Stockby Återvinningsstation. Återvinningsstation finns också på Värdshusvägen vid M3 gym. Julgranar bortforslas av lägenhetsinnehavaren och lämnas på av kommunen anvisad plats.

Samfälligheten GA1

Samfälligheten GA1 ansvarar för underhåll av Södra Hamnpromenaden (SHP), Norra Hamnpromenaden (NHP) samt Badön. Det betyder bl.a. skötsel av bryggdäcken, de stenlagda ytorna, träd och buskar och belysning, badbryggan och stranden på badön. Kontaktperson för GA1 är Bertil Nilsson, Trossvägen 3.

Samfälligheten GA2

Samfälligheten GA2 ansvarar för skötsel och underhåll av grönområden, vägar samt garage. Detta innefattar det område som ägs av föreningarna Gåshaga Pirar 1-3 samt tillhörande garage. Skötsels utförs av utvalda entreprenörer på beställning av styrelsen i GA2. Styrelsen utgörs av representanter från samtliga tre föreningar. Kontaktperson för GP3 är Matts Törnberg och Ulrik von Essen (suppleant), Trossvägen 9.

Stadgar

Föreningens stadgar kan du läsa här

Styrelsen

Styrelsen är utsedd av föreningens medlemmar vid årsstämma. Styrelsen träffas ca en gång i månaden. Vill du att styrelsen ska ta upp någon särskild fråga, går det bra att maila till gashagapirar3@gmail.com.
Valberedningen kommer med förslag på styrelsen. Vill du engagera dig i styrelsen, kontakta valberedningen. Ordförande i Valberedningen är Kjell Treslow.
Styrelsen skickar ut en medlemsinformation regelbundet och aktuell information läggs ut på hemsidan

Städning

Våra gemensamma utrymmen; trappuppgångar, hissar och tvättstuga städas varje vecka av anlitad städfirma. Mattor byts av Mattleverantör, sommartid var 8:e vecka och vintertid var 4:e vecka  

Dock ligger det på samtliga medlemmar att ta gemensamt ansvar och hålla snyggt. Vid dålig väderlek blir det smutsigt fort, i synnerhet på entréplanen. Använd sopborste som finns i varje entré och borsta utanför och innanför dörrarna. Se också till att inte dra med grus in. Småstenar/grus som fastnar i hissens dörrskena gör att hissen går sönder. 
Vattna också gärna planteringen utanför porten.

Tillträde till lägenheten

Vid längre frånvaro (sjukdom, arbete på annan ort eller semester) är det viktigt att styrelsen informeras om hur lägenheten kan tillträdas i händelse av akuta problem, t ex brand eller vattenskador. Medlem behöver då snarast möjligt lämna uppgifter om kontaktpersoner till styrelsen.

Tvättstugan

Tvättstugan består av 2st tvättmaskiner, (1 10kg och 1 5kg), 1 tumlare,1 torkskåp och 1 mangel.
Medlem sätter upp sin lägenhetscylinder på önskad dag och tid. (3 timmar) Vid förhinder att utnyttja tiden är det viktigt att denna cylinder tas bort så att man inte blockerar tid för någon annan. Om någon har en tvättid som inte utnyttjats kan annan medlem utnyttja den tidigast 1 timme efter utsatt tid.  Det är viktigt att lämna tvättstugan i gott skick efter användandet. Checklista för vad som ingår i ditt ansvar finns uppsatt i tvättstugan.  Glöm inte att flytta/parkera din lägenhetscylinder när du är klar
Electrolux service gör en gång per år en genomgång av alla maskinerna.
Skulle problem uppstå vänligen maila yvonne.treslow@telia.com eller ring Yvonne Treslow, tel. 070-7421831

Upplåtelse i andra hand

Det är föreningens grundinställning att de som äger bostadsrätterna i föreningen också är de som bor här. Av olika skäl kan det dock finnas motiv för att vilja hyra ut i andra hand under begränsad tid. Tillstånd för andrahandsuthyrning kan ges av styrelsen efter skriftlig ansökan med uppgivande av skäl, tidsperiod och uppgifter om hyresgästen. Om uthyrningen ska ske längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd genom ansökan till hyresnämnden på särskild blankett. För att undvika problem och diskussioner bör ansökan om avstående även ske för kortare tid än två år.

Uppvärmning

Om du som boende upplever för låg eller för hög temperatur så bör du först utföra egenkontroll i din lägenhet. Kontrollera att reglagen på radiatorerna är rätt inställda. Mät därefter temperaturen i varje rum. Kontakta därefter styrelsen och beskriv problemet.
Tänk på att uppvärmningen av lägenheterna och förbrukningen av varmvattnet betalas gemensamt av alla bostadsrättsinnehavare. Även el och uppvärmning i fastighetens gemensamma utrymmen (trapphus, källare, tvättstuga) betalas via månadsavgiften.

Uteplatser

Utemöbler får bara ställas på den stenbelagda ytan. Att anlägga blomrabatter utanför uteplatsen eller sätta upp staket i anslutning till uteplatsen är inte tillåtet.

Årsstämma

Föreningens stämma äger rum en gång per år. Särskild kallelse utsänds enligt stadgarna.